Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach formularza kontakowego

KANRI SOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 36 /37, 50-102 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000871300, NIP: 8971886329, REGON: 38762609900000, o kapitale zakładowym 9.700,00 PLN, adres e-mail: office@kanrisoft.eu , jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Spółka” lub „Administrator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie to odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, jest realizacja prawnych interesów Administratora w ramach komunikacji z użytkownikami strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W zakresie, w jakim treść zapytania wskazuje na wolę zawarcia przez Panią/Pana umowy (lub umów) ze Spółką, w tym dyspozycję dokonania przez Spółkę określonych czynności przed zawarciem umowy (lub umów) lub dotyczy umowy już zawartej, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. W żadnym przypadku dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiedź na Pani/Pana zapytanie w zakresie usług świadczonych przez Spółkę.
W przypadku gdy treść zapytania wskazuje na wolę zawarcia przez Panią/Pana umowy (lub umów), celem przetwarzania będzie również zawarcie umowy (lub umów) oraz spełnienie przez Spółkę obowiązków ustawowych związanych z zawarciem i realizacją umowy (lub umów), a także dokonanie przez Spółkę na Pani/Pana żądanie czynności przed zawarciem umowy (lub umów).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności.

Okres przechowywania danych:

Zawarte w korespondencji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych:

Treść korespondencji przekazywana jest wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań. KANRI SOFT sp. z o.o. nie przewiduje ujawnienia Pani/Pana danych osobowych zawartych w wiadomości wygenerowanej poprzez udostępniony formularz żadnym podmiotom zewnętrznym, tym bardziej dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.