Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach udostępnienia wersji testowej oprogramowania kanri soft

KANRI SOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 36 /37, 50-102 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000871300, NIP: 8971886329, REGON: 38762609900000, o kapitale zakładowym 9.700,00 PLN, adres e-mail: office@kanrisoft.eu, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „Spółka” lub „Administrator”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie to odbywa się w celu udzielenia wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy z KANRI SOFT sp. z o. o. i udostępnienia wersji testowej oprogramowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. W żadnym przypadku dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu podjęcia kontaktu w celu udzielenia wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy z KANRI SOFT sp. z o. o. i udostępnienia wersji testowej oprogramowania.

Cele przetwarzania:

Kliknięcie przycisku „ZAMÓW DEMO” wskazuje na wolę zawarcia przez Panią/Pana umowy (lub umów) ze Spółką, w tym dyspozycję dokonania przez Spółkę określonych czynności przed zawarciem umowy (lub umów). Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie wstępnych informacji związanych z nawiązaniem współpracy z KANRI SOFT sp. z o. o. i udostępnienie wersji testowej oprogramowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności.

Okres przechowywania danych:

Zawarte w korespondencji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, a także ze względu na ochronę Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych:

Treść korespondencji oraz negocjacji w celu zawarcia umowy przekazywana jest wyłącznie upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań. KANRI SOFT sp. z o.o. nie przewiduje ujawnienia Pani/Pana danych osobowych zawartych w wiadomości wygenerowanej poprzez udostępniony formularz żadnym podmiotom zewnętrznym, tym bardziej dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.