Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO KANRISOFT

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego KANRI SOFT sp. z o.o. (dalej: „Serwis”). Polityka określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników Serwisu.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KANRI Soft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 102) Rynek 36/37, KRS: 0000871300, REGON: 387626099, NIP: 8971886329 („Administrator” lub „Spółka”).
Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych należących do zbiorów osób trzecich, które zostały udostępnione Administratorowi wyłącznie na podstawie umowy powierzenia.

III. ZAKRES, PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu
W ramach funkcjonalności Serwisu umożliwiamy Użytkownikom:
⎯ zamówienie wersji demo oprogramowania KANRI SOFT, co uprawnia Administratora do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit) b RODO (Klauzula informacyjna),
⎯ przesłanie zapytania w ramach formularza kontaktowego, co uprawnia Administratora do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit) f RODO (Klauzula informacyjna),
⎯ zapis na newsletter, co uprawnia Administratora do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a RODO (klauzula informacyjna).
Dane o aktywności
W ramach Serwisu przetwarzamy również dane o Twojej aktywności w Serwisie, takie jak liczba interakcji z poszczególnymi funkcjami, ilość czasu spędzonego w Serwisie, data i godzina korzystania z Serwisu, informacje techniczne o urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu, ID tego urządzenia. Dane te są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pliki „cookies”

Gdy będziecie Państwo korzystać z Serwisu, możemy przechować niektóre dane w Państwa urządzeniu w formie tzw. plików „cookies”. Pliki “cookies” pomogą nam w różnorodny sposób np. w celu utrzymania funkcjonalności Serwisu.

Pliki „cookies” nie są szkodliwe dla urządzenia, a jedynie mają na celu ułatwienie pracy zarówno nam, jak i Państwu. Aby umożliwić korzystanie z plików „cookies” Użytkownicy uprawnieni są do wyrażenia zgody, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików „cookies”, jednakże akceptacja plików „cookies” pozwoli na w pełni funkcjonalne korzystanie z Serwisu.
Dane zawarte w plikach „cookies” będą przechowywane przez okres cyklu życia tych plików na urządzeniu Użytkownika.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na reklamację będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zapytania. Jeśli określone wiadomości mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem, będą one przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do prawomocnego zakończenia postępowania, o ile zostało wszczęte, w zależności co następuje później.
Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności dane statystyczne i analityczne, będą przetwarzane aż do wyrażenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Dane zostaną usunięte również gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Jednakże informacje niezbędne dla wykazania, iż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia przetwarzania tych danych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM. ODBIORCY DANYCH.

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa, Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.
Do wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące poszczególne usługi na rzecz Administratora związane z obsługą Serwisu, którym te dane powierzono i które zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych Użytkowników, do których mają dostęp.
Twoje dane mogą być powierzone do przetwarzania zaufanym partnerom Serwisu, w tym w ramach korzystania z Microsoft Azure.
Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
a. dostęp do treści swoich danych,
b. sprostowanie danych,
c. modyfikacja danych.
d. ograniczenie przetwarzania danych,
e. usunięcie danych,
f. przenoszenie danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika lub przetwarzanych w sposób zautomatyzowany jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli Użytkownik skorzysta z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Użytkownika interesów, praw lub wolności.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z jednego z powyższych uprawnień Administrator podejmie niezwłocznie działania mające na celu usunięcie niezgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail office@kanrisoft.eu, lub korespondencyjnie na adres:
KANRI Soft sp. z o.o.
Rynek 36/37,
50 – 102 Wrocław.

Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ DZIECI

Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na calu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.

W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: office@kanrisoft.eu lub korespondencyjnie na adres:

KANRI Soft sp. z o.o.
Rynek 36/37,
50 – 102 Wrocław.